Wewnątrzszkolny system oceniania

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ W CZESZOWIE.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

§ 1.

1.Cele oceniania:
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nichuczniów i rodziców.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Na początku każdego roku szkolnego, na lekcjach organizacyjnych, nauczyciele podają uczniom wymagania edukacyjne oraz sposoby ich sprawdzania. Rodzice potwierdzają przyjęcie do wiadomości tych informacji.
3. Na pierwszym zebraniu rodziców, wychowawca informuje o zasadach oceniania zachowania.
4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje ucznia na 2 tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej. Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 7 dni od tej oceny do dyrektora szkoły, który ustala formę sprawdzianu i termin nie później niż dwa dni przed radą klasyfikacyjną.
5. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych w formie pisemnej na zebraniach lub poczta za potwierdzeniem miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
6. Na początku roku szkolnego, w którym uczniowie gimnazjum będą realizować projekt edukacyjny, wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców( prawnych opiekunów) opiekunów warunkach realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum.

Cały dokument w załączniku: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

2 gru, 2010

Skomentuj