Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Gminy Zawonia  
PRO FUTURO

I. Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Gminy Zawonia PRO FUTURO zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawa o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) a także niniejszego statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Czeszów, Zespół Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie,

ul. Marii Konopnickiej 18 , 55-106 Zawonia.

§ 4.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak ( logo Stowarzyszenia) i pieczęci Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do statutu.

§ 7.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków na rzecz Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 9.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

                                                            II. Cele i formy działania

§ 10.

Celem Stowarzyszenia jest tworzenia warunków do pełnego i równomiernego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, artystycznego,  fizycznego i duchowego mieszkańców Gminy Zawonia, z szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.

§ 11.

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie projektów edukacyjnych dotyczących celu statutowego Stowarzyszenia;
 2. udzielanie pomocy merytorycznej, materialnej przy tworzeniu i realizacji projektów;
 3. udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży
 4. działanie na rzecz środowiska lokalnego, i jego integracji;
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt , środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego;
 6. działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie, technicznie lub  finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-17;
 7. wspieranie inicjatyw i działań w dziedzinie artystycznej;
 8. działanie na rzecz profilaktyki uzależnień;
 9. rozwijanie zainteresowań mieszkańców gminy;
 10. prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej, informacyjno-promocyjnej i wydawniczej;
 11.  pozyskiwanie funduszy na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 12. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu;
 13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej;
 14. ochrona i promocja zdrowia;
 15. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 16. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 17. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 18. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 19. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 20. promocja organizacji wolontariatu.

§ 12.

Wyżej wymienione cele będą realizowane na rzecz społeczności Gminy Zawonia.

§ 13.

Dochód Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 15.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 16.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 17.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
  5. uczestniczenia w Walnym Zebraniu.

§ 18.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca lub nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania ustaleń zawartych w Statucie Stowarzyszenia.

§ 19.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 20.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 1 lat,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
  5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22.

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 35 ust. 1.
 3. W trybie opisanym w § 21 ust.2 zapaść mogą wyłącznie uchwały w zakresie wcześniej określonym w zawiadomieniu pisemnym. o którym mowa w § 35 ust.1.
 4. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 23.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.
W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

                                                      V. Walne Zebranie Członków

§ 24.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku ( w I kwartale roku )jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo spośród uczestników zebrania.
 7. Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej (w trybie głosowania tajnego) zwykłą większością głosów
 5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i  przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

VI. Zarząd Stowarzyszenia

§ 26.

 1. Zarząd składa się z  3 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 27.

Zarząd określa kierunki działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków, a w szczególności:

 1. realizuje uchwały Walnego Zebrania i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi
 2. uchwala plany działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. zwołuje Walne Zebranie,
 5. ustala wysokości składek członkowskich,
 6. podejmuje uchwały w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających oraz zawiera porozumienia z członkami wspierającymi,
 7. rozpatruje spory pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
 8. składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 9. uchwala regulaminy przewidziane w statucie,
 10. w szczególnych przypadkach zwalnia z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 11. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,
 12. powołuje i rozwiązuje komisje i zespoły problemowe,
 13. podejmuje decyzji w sprawie określenia jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a jakie nieodpłatne,
 14. podejmuje decyzje o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o byciu członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 15. zatwierdza projekty dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych.

§ 28.

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika .
 2. Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 28a.

     Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

VII. Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 29.

 1. Zarząd reprezentuje na zewnątrz i występuje w jego imieniu Prezes wraz ze skarbnikiem, bądź  wiceprezesem ze skarbnikiem, lub dwóch upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu.
 2. 2.      Projekty, umowy oraz inne dokumenty finansowe podpisywane są przez dwie osoby z czterech upoważnionych członków zarządu, tz. przez prezesa i wiceprezesa, lub przez prezesa i skarbnika, lub prezesa i sekretarza, lub wiceprezesa i skarbnika, lub przez wiceprezesa i sekretarza lub przez sekretarza i skarbnika.

VIII. Komisja Rewizyjna

§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 31.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 32.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.

§ 33.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 5. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,
  3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zmianami)

IX. Majątek Stowarzyszenia

§ 34.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
  6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów

2.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

3. Zabrania się:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

- przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3  głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie podejmowane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 36.

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały

24 lut, 2012

Podobne

  No matches

Podziel się

Skomentuj