Regulamin oceniania uczniów Zespołu Szkół

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół w Czeszowie:

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
Cele oceniania:

  • Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
  • Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
  • Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
  • Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
  • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Cały regulamin do ściągnięcia w pliku pdf: LINK

30 lis, 2012

Skomentuj