„Wyprawka szkolna” w Zespole Szkół w Czeszowie

1.Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym lub u pedagoga szkolnego.

2.Osoby ubiegające się o dofinansowanie do podręczników zobowiązane są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu wrześniu 2014 r. czyli należy wykazać dochód za miesiąc sierpień 2014 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).

3.W przypadku korzystania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

4.Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia.

5.Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na ucznia lub rodzica.
6.Wnioski i wymagane dokumenty składamy do 4 września 2014 r. w gabinecie pedagoga szkolnego lub w  sekretariacie szkolnym.

 Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:

  • wynagrodzenie za pracę netto,
  • stałe zasiłki z MOPS,
  • emerytury, renty,
  • świadczenia rodzinne,
  • alimenty (ksero),
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dodatki mieszkaniowe,
  • inne: zaświadczenie o nauce pozostałych dzieci w rodzin

 

18 sie, 2014

Skomentuj