Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Produktu Regionalnego Powiatu Trzebnickiego.

Witam!
Powstał niedawno pomysł założenia stowarzyszenia zwykłego, którego celem ( w skrócie ) ma być lobbowanie na rzecz lokalnych twórców produktu regionalnego.

W załączeniu przekazuję projekt regulaminu stowarzyszenia autorstwa Pani Anny Ośko-Łożyńskiej z prośbą o uwagi i poprawki do niego.
Zamysł jest taki by osoby zainteresowane wstąpieniem do stowarzyszenia ustaliły poprzez e-mail treść regulaminu tak by na zebraniu założycielskim wybrać:

3 osoby do Zarządu, lepiej 5( ważny jest Skarbnik i Sekretarz- osoby muszą się dobrze czuć w tej roli)
3 osoby do komisji rewizyjnej
Adres do zarejestrowania stowarzyszenia zwykłego
Wysokość składki rocznej ( wpłacanej jednorazowo, aby nie robić Skarbnikowi kłopotu z rozliczaniem- moja propozycja to minimalna składka plus wpłaty dobrowolne ,jeśli ktoś ma chęć, aby nikogo nie stresować- czasem ważniejsza jest praca, pomysł, niż kasa. Np. 15-20 zł rocznie byle było na znaczki i takie . Nie musimy mieć znaczków w klapach, legitymacji, bo to podnosi koszty, ale jak znajdzie się sponsor, to czemu nie J Jak ustalimy, ze wystarczy powiadomienie meilowe z sprawie zebrania walnego, to zaoszczędzimy na znaczkach pocztowych itd., musimy to wpisać w regulamin.

Proponuję by chęć wstąpienia do stowarzyszenia oraz uwagi kierować na mój e-mail do 31.01.2013r.  W lutym zrobimy zebranie założycielskie  -proponuje by spotkać się w Trzebnicy w  biurze PZD ul. Piłsudskiego 1.
1.Nadmienię również , że Pani Ania prowadzi rozmowy nad powstaniem strony www lokalnych twórców z naszego powiatu z miastami partnerskimi w Niemczech co mogło by ułatwić sprzedaż produktów na tamten rynek.
2.Dla artystów rękodzielników ma ciekawą ofertę również Pani Urszula Stefańskawww.domowamozaika.pl
3. W marcu 2013 proponuję wyjazd do kotliny kłodzkiej na prezentacje tradycji wielkanocnych która skupia twórców z tamtego regionu jak również z zagranicy a my mogli byśmy pokazać tam swoje produkty.

pozdrawiam
Wioletta Olejniczak
PZD Trzebnica
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
698-629-424

REGULAMIN

      STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW I MIŁOŚNIKÓW PRODUKTU REGIONALNEGO POWIATU TRZEBNICKIEGO „DOBRA MARKA”


 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I MIŁOŚNIKÓW PRODUKTU REGIONALNEGO POWIATU TRZEBNICKIEGO „DOBRA MARKA” w dalszych postanowieniach statutu zwane jest stowarzyszeniem.

  1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Polski oraz miast partnerskich powiatu trzebnickiego oraz miast partnerskich gmin wchodzących w skład powiatu trzebnickiego w UE.

  2. Siedzibą stowarzyszenia jest


 1. Przedstawicielem stowarzyszenia jest (dane, adres, dw itd.)

 2. Przedstawiciel reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.


 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).


  1. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

  2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.


 1. Cele stowarzyszenia:


 1. integracja środowiska twórców, usługodawców i miłośników produktów regionalnych powiatu trzebnickiego;

 2. popularyzacja wiedzy ekonomicznej i prawnej, podnoszenie kwalifikacji członków;

 3. promocja lokalnej przedsiębiorczości, produktów i usług lokalnych, aktywna pomoc w nawiązaniu stosunków gospodarczych, kulturalnych i społecznych członków stowarzyszenia z odbiorcami z terenu Polski i UE.

 4. aktywny udział przedsiębiorców, twórców, usługodawców i miłośników produktów regionalnych w życiu społecznym;

 5. reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organów władzy na szczeblu lokalnym oraz ochrona ich interesów gospodarczych wobec wymienionych organów;

 6. wspieranie inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu gmin Powiatu Trzebnickiego.


 1. Sposoby realizacji założonych celów:


 1. współpraca między członkami , wymiana myśli , poglądów i doświadczeń;

 2. organizowanie szkoleń, kursów, itp. – prowadzących do podniesienia konkurencyjności małych i średnich firm, przygotowujących je do działania na rynkach Unii Europejskiej i pozyskiwania funduszy z różnych źródeł;

 3. organizowanie wystaw, targów itp.;

 4. zorganizowanie doradztwa prawnego i ekonomicznego;

 5. udzielanie organizacyjnego wsparcia osobom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą;

 6. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie członków stowarzyszenia;

 7. współpraca z władzami samorządowymi gmin i Powiatu Trzebnickiego;

 8. prowadzenie lobbingu na rzecz  działań rozwojowych i inwestycyjnych Powiatu;

 9. podejmowanie w imieniu członków negocjacji z władzami samorządowymi i innymi organami władzy – w obronie interesów przedsiębiorców;

 10. promowanie etycznych postaw przedsiębiorców;

 11. mediacja przy rozstrzyganiu sporów występujących pomiędzy członkami stowarzyszenia lub między członkami stowarzyszenia a organami władzy państwowej i samorządowej;

 12. zorganizowanie klubu dla członków stowarzyszenia i ich rodzin; prowadzenie działalności integrującej poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

 13. wspieranie działalności charytatywnej, kulturalnej i rekreacyjno – sportowej, prowadzonej przez inne podmioty;

 14. podejmowanie innych działań służących realizacji celów stowarzyszenia.


- 3 –


    8. Członkami stowarzyszenia mogą być:


 1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. które złożą deklarację członkowską i uzyskają zgodę Rady Zarządzającej.


 1. Członkowie obecni na zebraniu założycielskim są członkami – założycielami.


 1. Członkowie mają prawo:


 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia,

 2. udziału we wszystkich formach działalności prowadzonej przez stowarzyszenie;

 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów  na temat działalności stowarzyszenia i jego władz;

 4. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki stowarzyszenia;

 5. zaskarżania do Ogólnego Zgromadzenia Członków decyzji Rady Zarządzającej w sprawie skreślenia z listy członków.


 1. Członkowie mają obowiązek:


 1. regularnego opłacania składek,

 2. aktywnego udziału w działalności stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 3. przestrzegania regulaminu i decyzji władz stowarzyszenia.


 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:


 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady Zarządzającej,

 2. śmierci członka,

 3. wykluczenia przez Radę Zarządzającą z powodu:

- 4 –


 • łamania regulaminu i nieprzestrzegania postanowień władz  stowarzyszenia,

 • zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 6 miesięcy,

 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.


13. Władzami stowarzyszenia są:


 1. Ogólne Zgromadzenie Członków,

 2. Rada Zarządzająca,

 3. Komisja Rewizyjna.


     14. Ogólne Zgromadzenie Członków:


 1. uchwala program działania stowarzyszenia,

 2. uchwala regulamin stowarzyszenia,

 3. zmiany w regulaminie,

 4. wybiera i odwołuje ze swego grona przewodniczącego stowarzyszenia oraz pozostałych członków Rady Zarządzającej,

 5. wybiera i odwołuje ze swego grona przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej,

 6. podejmuje decyzje większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków,

 7. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej i Komisji Rewizyjnej,

 8. uchwala wysokość składek członkowskich,

 9. rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone przez członków stowarzyszenia lub jego władze,

 10. rozpatruje odwołania od decyzji Rady Zarządzającej.

 

- 5 –


      15. Rada Zarządzająca:


 1. liczy od 3 do 5 osób,

 2. jej reprezentantem i zarazem pełnomocnikiem stowarzyszenia jest przewodniczący,

 3. kieruje działalnością stowarzyszenia,

 4. zwołuje zebrania Ogólnego Zgromadzenia Członków,

 5. przyjmuje nowych członków,

 6. wyklucza członków, których działania nie są do pogodzenia z celami stowarzyszenia,

 7. podejmuje decyzje większością głosów, w obecności co najmniej połowy swych członków,

 8. prowadzi dokumentację członkowską.


    16. Komisja Rewizyjna:


 1. składa się z przewodniczącego i 2 członków, wybranych przez walne zgromadzenie.

 2. kontroluje działalność stowarzyszenia,

 3. podejmuje decyzje większością głosów,

 4. występuje do Rady Zarządzającej z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 5. składa wnioski z kontroli na Ogólnym  Zgromadzeniu Członków,

 6. występuje z wnioskiem o zwołanie Ogólnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Rady Zarządzającej,

 7. składa roczne sprawozdania ze swojej działalności na Ogólnym Zgromadzeniu Członków.

   17. Kadencja wszystkich władz wybieralnych stowarzyszenia trwa 3 lata.

6 sty, 2013

Skomentuj