Mocne i słabe strony Czeszowa

      Sołectwo Czeszów uczestniczy w programie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” od jesieni 2009r, w ramach którego została opracowana w 2010 roku ” Strategia Rozwoju Sołectwa Czeszów” ( która znajduje się w zakładce Czeszów)

     Dzięki opracowaniu strategii rozwoju, znamy swoje słabe i mocne strony, zdefiniowaliśmy  w niej również nasze najpilniejsze potrzeby. Jednak od 2010 roku co nieco się u nas zmieniło.

     15 lutego 2013 roku w budynku Zespołu Szkół w Czeszowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Czeszowa, w którym uczestniczyło tylko 35 mieszkańców.

    Podczas zebrania zostały przedstawione i omówione zaktualizowane  mocne i słabe strony Czeszowa oraz plan rozwoju na lata 2013-2020.

 

Strategia rozwoju miejscowości

Czeszów w latach 2013-2020

 

Diagnoza stanu obecnego:

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 1. Atrakcyjne położenie: dogodna lokalizacja- ok. 15 min do drogi krajowej, ok. 40 min do Wrocławia.
 2. Czyste, nieskażone powietrze – brak zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska.
 3. Wysokie walory środowiskowe, bliskości kompleksów leśnych z bogatą szatą roślinną i zwierzęcą zasobne w grzyby i jagody.
 4. Zadbane posesje.
 5. Nowoczesny budynek Ośrodka Zdrowia oraz apteka.
 6. Zespól Szkół -Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, oddział sześciolatków, oddział pięciolatków.
 7. Aktywnie działająca remiza OSP.
 8. Nowoczesny budynek świetlicy, z propozycją zajęć dla wybranych grup.
 9. Istniejący budynek kościoła i siedziba parafii.
 10. Nowoczesny 3-giawzdkowy hotel
 11. działająca biblioteka wiejska w budynku Zespołu Szkół w Czeszowie.
 12. Duża ilość sklepów.
 13. Pełne zwodociągowanie wsi
 14. Nowoczesna sieć gazowa.
 15. Oświetlenie miejscowości.
 16. Dostęp do sieci telefonicznej i Internetu.
 17. Istniejące działki pod zabudowę.
 18. Duża ilość aktywnych organizacji: Rada Parafialna, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Pro Futuro”, Zespół „AleBabki” Harcerze, Zespół Szkół, Rada Rodziców przy Zespole Szkół ,
 19. Dobra współpraca działających organizacji społecznych.
 20. Duża ilość imprez organizowanych przez działające organizacje.
 21. Kultywowanie tradycji  religijnych (dożynki parafialne, powiatowy przegląd kolęd)
 22. Cykliczne spotkania w postaci festynów, spotkań.
 23. Miejscowi przedsiębiorcy wspierający inicjatywy wiejskie.
 24. Duża ilość ludzi wykształconych.
 25. Umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz.
 26. Dobra współpraca z Urzędem Gminy w Zawoni.
 27. Dobra współpraca ze Starostą Powiatu
 28. Dobra współpraca z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu
 29. Aktywna strona internetowa miejscowości: www.czeszow.pl
 30. Opracowana ścieżka rowerowa.
 31. Opracowana „Wyprawa odkrywców”- promująca walory miejscowości w atrakcyjny sposób.
 32. Kartki pocztowe miejscowości, foldery informacyjne.
 33. Dobra promocja miejscowości przez zespół „AleBabki”
 34. Plan zagospodarowania przestrzennego.
 1. Brak boiska sportowego
 2. Uboga  oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i seniorów oferowana przez GOK
 3. Brak możliwości pełnego wykorzystania dla mieszkańców pomieszczenia świetlicy -słabo wyposażona, niedogrzana w zimie
 4. Niezagospodarowane  miejsca spacerowo – rekreacyjne.
 5. Niewystarczające wyposażenie wiejskiego placu zabaw.
 6. Niezagospodarowany teren wokół świetlicy,
 7. Mała ilość miejsc pracy w miejscowości.
 8. Brak osoby odpowiedzialnej za teren wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz za tereny publiczne
 9. Wyjazd młodych mieszkańców w celach zarobkowych za granicę
 10. Brak przedszkola
 11. Brak parkingów koło cmentarza
 12. Brak koszy na  śmieci w miejscach publicznych
 13. Niewystarczająca sieć chodników, a istniejące w bardzo złym stanie technicznym, obecnie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu.
 14. Brak kanalizacji.
 15. Brak oczyszczalni ścieków,
 16. Słaby zasięg telefonii komórkowej.
 17. Niewystarczający przepływ informacji wśród mieszkańców.
 18. Brak tablic informacyjnych i promujących miejscowość tzw. „witaczy”.
 19. Brak oznakowania ścieżki rowerowej.
 20. Niezagospodarowany teren zbiornika przeciwpowodziowego.
 21. Niezabezpieczone prywatne obiekty stwarzające zagrożenie dla dzieci i mieszkańców.
 22. Zbyt mała promocja miejscowości przez gminę.
 23. Nieumiejętne wykorzystanie wydarzeń organizowanych przez społeczność Czeszowa  przez instytucje gminne w celu promocji miejscowości na terenie gminy, powiatu i województwa.
 24. Brak funduszu sołeckiego.
 25. Brak wsparcia finansowego ze strony Gminy dla organizacji pozarządowych działających na terenie miejscowości.
 26. Utrudniony dostęp do lekarza rodzinnego (15 godz. tyg) i stomatologa
 27. Brak lekarzy specjalistów- np. ginekologa – pomimo istniejących gabinetów
 28. Brak rehabilitacji – pomimo istniejących gabinetów,
 29. Brak opieki położnej nad noworodkami
 30. Niskie klasy gruntów rolnych, gleby piaszczyste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane zadania inwestycyjne mające na celu rozwój miejscowości Czeszów:

 

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół: budowa kompleksu sportowego ma za zadanie promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza wśród młodzieży wiejskiej o utrudnionym dostępie do innych atrakcyjniejszych form spędzania czasu wolnego.
 2. Modernizacja  wiejskiego placu zabaw: stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego dzieciom oraz rodzicom.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół  świetlicy wiejskiej: siłownia zewnętrzna: mini ścieżka zdrowia, budowa altany piknikowej z siedziskami dla mieszkańców oraz turystów (z wybudowanym grillem), które stanie się miejsce integracji lokalnej społeczności oraz przemyślaną  formą odpoczynku dla osób odwiedzających miejscowość,  podniesienie atrakcyjności turystycznej.
 4. Budowa/organizacja przedszkola dla dzieci z obwodu szkoły w Czeszowie: stworzenie przedszkola przyczyni się do rozwoju społecznego, intelektualnego i emocjonalnego najmłodszych mieszkańców, wzrostu oferty edukacyjnej, zapewni opiekę najmłodszym, a matkom umożliwi podjęcie pracy i tym samym podniesie komfort życia młodym małżeństwom.
 5. Budowa parkingu obok cmentarza: zagospodarowanie terenu pozwoli na atrakcyjniejszy wygląd miejscowości, ułatwi dostępność dla większej ilości samochodów oraz zapewni bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
 6. Wykończenie/modernizacja parkingu obok kościoła: realizacja zadania zapewni większe bezpieczeństwo w poruszaniu się na terenie przy kościele, usprawni ciąg pieszo-rowerowy-samochodowy oraz podniesie walory estetyczne tego miejsca.
 7. Rozbudowa świetlicy wiejskiej, modernizacja CO-ogrzewanie gazowe oraz wyposażenie w podstawowy sprzęt gospodarczy – miejsce integracji społeczności lokalnej. Poprzez rozbudowę oraz modernizację CO na ogrzewanie gazowe zwiększy dostępność świetlicy również w okresie zimowym.
 8. Modernizacja CO w Zespole Szkół znacząco obniży opłaty, zapewni nieprzerwane, bezawaryjne ogrzewanie sal i pomieszczeń, co przełoży się na komfort nauki i pracy społeczności szkolnej.
 9. Adaptacja strychu w Zespole Szkół na pomieszczenia użytkowe pozwoli na lepsze zagospodarowanie sal, atrakcyjniejsze prowadzenie zajęć, poszerzy ofertę pracy szkoły.

10. Budowa/reorganizacja biblioteki wiejskiej przy świetlicy wiejskiej -   istnienie w/w instytucji w jednym kompleksie, pozwoli na szerszą ofertę działań, większą dostępność dla mieszkańców, a szkole pozwoli na zagospodarowanie wolnego pomieszczenia.

11. Modernizacja CO w OSP – ogrzewanie gazowe w remizie  wpłynie na zmniejszenie wydatków.

12. Gruntowny remont istniejących chodników wyraźnie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz podniesie walory estetyczne miejscowości.

13. Budowa chodników przy ulicy Zawońskiej: zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

14. Budowa nowych punktów oświetleniowych – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

15. Remont istniejących dróg powiatowych i gminnych.

16. Zakup strojów ludowych dla zespołu AleBabki – budowa tradycji ludowej i  utrwalanie tożsamości lokalnej.

17. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

18. Poprawienie usterek w nowym budynku ośrodka zdrowia: odprowadzenie wody deszczowej, która obecnie wprowadzana jest do niecki bezpośrednio przy ścianie budynku, uzupełnienie pękniętych ścian.

19. Poszerzenie oferty lekarskiej w nowoczesnym budynku ośrodka Zdrowia.

20. Utrzymanie  aktywności społecznej poprzez większą ilość organizowanych cyklicznych imprez wpływających na budowanie lokalnej tożsamości społecznej.

21.  Poprawa promocji miejscowości: oznaczenia, tablice informacyjne, oznakowanie ścieżki rowerowej, oznakowanie Wyprawy Odkrywców.

 Wizja rozwojowa miejscowości: Czeszów – cudowne miejsce…

Uczyńmy cudowne miejsce w Czeszowie,

Że piękne – każdy to powie.

Niech nie zabraknie tu Was-

- Czeszów – bogaty każdym z nas.

       Czeszów – malownicza miejscowość położona w województwie dolnośląskim w powiecie trzebnickim w gminie Zawonia, na Równinie Czeszowskiej, na prawym brzegu Sąsiecznicy – największej rzeki w gminie. Przepięknie usytuowana pośród lasów i stawów rybnych z dala od zgiełku cywilizacji.

       Zamieszkuje ją ponad tysiąc mieszkańców. Ze względu na swoje atrakcyjne położenie oraz walory środowiska naturalnego jest chętnie odwiedzana przez turystów.

         Mieszkańcy są dobrze zorganizowaną lokalną społecznością, która chętnie współpracuje na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Prężnie działają organizacje lokalne, które współpracując, przyczyniają się do promocji i ciągłego rozwoju miejscowości.

        Młodzież i dzieci aktywnie spędzają wolny czas na nowoczesnym i dobrze wyposażonym boisku sportowym i placu zabaw, nie ma zjawisk patologicznych. Ciekawa oferta zajęć sportowych przyciąga nie tylko młodzież, ale również osoby starsze, które aktywizując się sportowo – aktywizują się społecznie, co zapobiega wykluczeniu społecznemu z powodu wieku.

         W dobrze wyposażonej świetlicy odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży takie jak: nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, a dla dorosłych kursy, spotkania i wieczorki kulturalno-kulinarne, na których degustowane są potrawy i wypieki sporządzone wg przepisów zawartych w wydanej książce kulinarnej “Smaki Czeszowskie”. Mieszkańcy chętnie wychodzą z domów, spotykają się ze znajomymi.  Nawiązują na nowo więzi międzysąsiedzkie. Bliskość biblioteki sprzyja szerzeniu czytelnictwa, a ciekawa oferta multimedialna pozwala na doskonalenie osób starszych.

        Istniejący teren rekreacyjno-turystyczny przy świetlicy w postaci zadaszonego stołu z miejscami siedzącymi, z wybudowanym paleniskiem-grillem pozwala przyjezdnym na odpoczynek, rekreację i posiłek w komfortowych warunkach, sprzyja również zawiązywaniu więzi sąsiedzkich czy poznawaniu się nowoprzybyłych mieszkańców.

         Duże znaczenie dla mieszkańców ma szkoła i to, co się w niej dzieje. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oraz imprez otwartych organizowanych przez szkołę takich jak: festyn  na Dzień Dziecka, spotkania dla społeczności lokalnej (Dzień Babci i Dziadka, dzień rodzica, wieczorki/wieczornice pt. “Drogi do Polski, drogi do Czeszowa”, apele okolicznościowe) sprawiają, że zarówno starsi jak i młodsi mieszkańcy Czeszowa są bardzo związani z miejscem, w którym mieszkają, rozbudzają swoje pasje, rozwijają lokalną tożsamość. Modernizacja sieci CO pozwoliła na oszczędności, które zostały spożytkowane na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, co przełożyło się na lepsze wyniki, dzięki którym wzrósł prestiż szkoły. Adaptacja pomieszczeń strychowych zapewniła powiększenie bazy sal lekcyjnych, co wpłynęło na zwiększenie oferty szkoły. Obecnie w szkole znajduje się przedszkole, klasa 0, klasy 1-6 i gimnazjum. Działająca szkolna świetlica, pozwala na opiekę organizację czasu dla dzieci, których rodzice pracują.

       Dobrze układająca się współpraca działających organizacji społecznych owocuje dużą ilością imprez, festynów, spotkań, które przyczyniają się do rozwoju miejscowości oraz do promocji na poziomie gminy/powiatu/województwa. Cykliczne  imprezy (spotkania, festyny) sprzyjają zawiązywaniu więzi społecznych, koleżeńskich, poszerzają horyzonty społeczne oraz promują miejscowość, dają satysfakcję mieszkańcom Czeszowa.

         Zadbane posesje, wyremontowane domy, utwardzone drogi, nowe chodniki, pełne oświetlenie ulic, nasadzone krzewy ozdobne wokół ławeczek  oraz tablice informacyjne w miejscach  wypoczynku sprawiają, że mieszkańcy oraz  turyści odwiedzający naszą miejscowość czują się dobrze i bezpiecznie. Tablice informacyjne, turystyczne, edukacyjne  pozwalają na poszerzenie wiedzy o naszej miejscowości, przyrodzie, historii, walorach turystycznych, co służy promocji Czeszowa. Natomiast przyjezdni wyjeżdżają wypoczęci, zadowoleni, z koszami pełnymi bezpiecznych grzybów.

         Szeroka oferta nowoczesnego ośrodka zdrowia przyczynia się do podniesienia jakości życia w miejscowości, a obecność lekarzy-specjalistów pozwala na poczucie bezpieczeństwa, przyciąga nowych pacjentów z ościennych gmin o zdecydowanie uboższej ofercie leczniczej, co przynosi wymierne korzyści dla rozwoju ośrodka. Jest również dodatnią wartością przy wyborze miejsca osiedlenia dla nowych mieszkańców.

         Przemyślane i zadbane miejsca publiczne sprzyjają pozytywnemu wizerunkowi miejscowości, a mieszkańców zachęcają do dbania o wspólną przestrzeń publiczną, jak również prywatną.

         Budowa pełnej kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz gazyfikacja miejscowości wpływa na polepszenie warunków życia, korzystnie wpływa na ochronę środowiska, stanowi dodatkowy element przy wyborze miejsca osiedlenia dla nowych mieszkańców.

         Rozbudowa sieci internetowej, poprawienie jakości zasięgu telefonii komórkowej, zachęca do rozwoju, tworzenia miejsc pracy, czy własnej działalności gospodarczej, co wymiernie wpływa na rozwój całej gminy.

         Istniejące udogodnienia w postaci atrakcyjnej lokalizacji, dostępu do mediów, szerokiej oferty ośrodka zdrowia, szkoły, świetlicy wiejskiej, pozwala na wybór Czeszowa jako miejsca osiedlenia, a dla mieszkańców zwiększenia poczucia bezpieczeństwa (co wymiernie widoczne jest poprzez zmniejszenie wyjazdów młodych ludzi za pracą, oraz zwiększeniem zatrudnienia mieszkańców w wieku produkcyjnym).

Czeszów – po prostu Cudowne Miejsce….

Opracowały; Bożena Cieleń, Alicja Kulik, Elżbieta Kędra, Elżbieta Muszyńska, Wiesława Wawrzyniak

Plan Odnowy Miejscowości  -  http://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&subsub=0&menu=2&artykul=593&akcja=artykul

 

5 mar, 2013

Skomentuj