Program Profilaktyczny

 

Zespołu Szkół im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie.

Szkoła Podstawowa klasy O-VI z oddz. przedszkolnym.

I.       Cele główne.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły i poza nią.

2. Zapobieganie zjawisku przemocy i agresji.

3. Kształtowanie prawidłowych postaw związanych ze zdrowiem.

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród uczniów.

5. Wspieranie i pomaganie w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i społecznym ucznia.

II.      Cele szczegółowe.

1. Organizowanie pomocy uczniom z dysfunkcjami.

2. Poprawa bezpieczeństwa w szkole i poza nią- stworzenie Szkolnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Uczniów miejscowych i dojeżdżających do szkoły, w którym zostaną zawarte zalecenia dla rodziców i nauczycieli związane z poprawą bezpieczeństwa uczniów.

3. Zapoznanie uczniów z tematyką uzależnień i ich wpływu na życie.

4. Wykształcenie w uczniach umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.

5. Umiejętność radzenia sobie z agresją, ograniczenia występowania zjawiska w szkole.
6. Wykształcenia w uczniach umiejętności odmawiania.

7. Edukacja w zakresie higieny osobistej oraz zasad prawidłowego odżywiania się.

8. Informowanie rodziców i opiekunów prawnych o adresach i zakresie pomocy różnych instytucji.

9. Edukacja prozdrowotna uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie niwelowania wad postawy, zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy w szkole i w domu, aktywnego spędzania czasu wolnego.

III.    Grupa docelowa.

l. Uczniowie klas O-VI.

IV.    Program został opracowany przez Radę Rodziców i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

 

 Szkolny program profilaktyki szkoła podstawowa kl. O-VI z oddziałem przedszkolnym

  2) Zapewnienie pomocy w nauce       ( zajęcia wyrównawcze + kompensacyjne) oraz w rozwiązywaniu problemów ( skrzynka problemów). pedagog szkolny wraz z wychowawcami      3) Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. pedagog szkolny      4) Tworzenie kół zainteresowań dających uczniom możliwość pogłębiania wiedzy. dyrektor szkoły Uczniowie maja możliwość pogłębiania swoich zainteresowań.    5) Aktualizowanie tablicy informacyjnej, na której znajdują się informacje dotyczące form pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę. pedagog szkolny Rodzice znajdą na tablicy ogłoszeń informacje o adresach oraz o oferowanej przez różne instytucje pomocy.    2) Kontrola zachowańw toaletach. pedagog szkolny      3) Przeprowadzenie ankiet na temat bezpieczeństwa w szkole. pedagog szkolny      4) Spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące bezpieczeństwa na drodze i przystanku autobusowym. pedagog szkolny, Policja, wychowawcy klas      5) Informowanie uczniów na temat zachowań, sytuacji, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu. pedagog szkolny, Policja, wychowawcy klas      7) Lekcja na temat bezpieczeństwa podczas ferii i wakacji. pedagog szkolny      2)     Prowadzenie     zajęć warsztatowych dotyczących asertywności. pedagog szkolny      3) Prowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących radzenia sobie ze stresem. pedagog szkolny      4) Warsztaty kształtujące umiejętności określania mocnych stron osobowości. pedagog szkolny, wychowawcy klas      5) Prawa i obowiązki ucznia- lekcja informacyjna. wychowawcy klas      2) Projekcja filmów edukacyjnych pielęgniarka środowiskowa      3) Przybliżenie uczniom i rodzicom zagadnień związanych z problematyką wad postawy. wychowawcy klas, pedagog szkolny    

   

  5) Pogadanki na temat właściwej pozycji ciała podczas odrabiania lekcji oraz zwracanie uwagi na prawidłowe siedzenie uczniów przy stolikach szkolnych. wychowawcy klas, pielęgniarka środowiskowa      6) Prowadzenie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym. wychowawcy klas, nauczyciele, nauczyciele w – f      3) Przestrzeganie przed paleniem poprzez rozwieszenie plakatów na tablicach informacyjnych. (Ukazanie skutków palenia papierosów.) wychowawcy klas      4) Projekcja filmów edukacyjnych. pielęgniarka środowiskowa, wychowawcy klas      2) Zajęcia prelekcyjne połączone ‘z rozmową na temat szkodliwości zażywania narkotyków i dopałaczy. pielęgniarka środowiskowa      3) Plakaty informujące o skutkach zażywania narkotyków i dopałaczy. pedagog szkolny      4) Omówienie zagrożeń wiążących się z zażywaniem narkotyków, dopałaczy- AIDS wychowawcy klas, pedagog szkolny      5) Udostępnienie adresów instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy w walce z uzależnieniem od narkotyków i dopałaczy. pedagog szkolny      2) Wyjaśnienie wpływu alkoholu na organizm człowieka. pedagog szkolny      3) Udostępnienie na tablicy ogłoszeń informacji związanych z chorobą alkoholową, oraz podanie adresów instytucji, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. pedagog szkolny Dostępne są także informacje dotyczące adresów instytucji, oraz zakresu oferowanej przez nie pomocy .    2) Informowanie czym jest przemoc, jakie skutki dla zdrowia i życia może nieść stosowanie przemocy, czym grozi używanie przemocy wobec innych -odpowiedzialność karna. pedagog szkolny      3) Współpraca z Policją, Sądem Rodzinnym i Kuratorami. pedagog szkolny      4) Spotkanie z Policjantem. pedagog szkolny      5) Funkcjonowanie „ Skrzynki Problemów”.  opiekun Samorządu Uczniowskiego    
ZADANIA  FORMY REALIZACJI  ODPOWIEDZIALNI  PRZEWIDYWANE EFEKTY   
Profilaktyka dydaktyczno-wychowawcza  1) Organizacja konsultacji z pedagogiem szkolnym.  pedagog szkolny  Uczniowie, którzy mają jakieś braki w wiadomościach lub stwierdzono u nich (po przebadaniu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) jakieś dysfunkcje, uczestniczą w odpowiednich zajęciach.   
Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.  1) Dyżury nauczycieli na terenie boiska, na korytarzach oraz w szatni.  dyrektor szkoły, nauczyciele dyżurujący  Uczniowie czują się w szkole bezpieczniej. Znają zasady poruszania się po drogą. Potrafią rozróżnić sytuacje, które mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia, lub życia.   
   6) Współpraca z Policją.  dyrektor szkoły, pedagog szkolny    
Kształtowanie właściwych postaw społecznych.  1)     Prowadzenie     zajęć warsztatowych ułatwiających komunikację.  pedagog szkolny  Uczniowie potrafią radzić sobie ze stresem, znają zasady dobrej komunikacji. Potrafią także określić swoje mocne i słabe strony. Znają prawa i obowiązku ucznia. 
Troska o zdrowie i rozwój fizyczny  1) Zajęcia dotyczące higieny osobistej.  pielęgniarka środowiskowa  Uczniowie znają i przestrzegają zasad higieny osobistej, natomiast rodzice i uczniowie posiadają wiedzę na temat wad postawy, starają się korygować złą postawę. 
   4) Dostosowanie wielkości krzeseł i ławek odpowiednich do wzrostu uczniów.  dyrektor szkoły 
   1 )Przeprowadzenie ankiety na temat występowania zjawiska palenia papierosów wśród uczniów, a także ankiety dotyczącej świadomości wpływu nikotyny na organizm człowieka.  pedagog szkolny  Nauczyciele, oraz rodzice mają obraz występowania zjawiska palenia papierosów przez 
Uświadomienie wpływu palenia papierosów na organizm człowieka  2) Zajęcia prelekcyjne połączone z rozmową na temat szkodliwości palenia papierosów.  pielęgniarka środowiskowa  uczniów szkoły. Uczniowie natomiast znają wpływ nikotyny na organizm młodego człowieka, znają mechanizm uzależnienia.   
Uświadomienie zagrożeń i skutków płynących z zażywania narkotyków i dopałaczy  1) Przeprowadzenie ankiety dotyczącej narkotyków, ich rodzajów, oraz skutków ich zażywania ( projekcja filmów)  pedagog szkolny  Uczniowie znają zagrożenia wynikające ze stosowania narkotyków i dopałaczy. Ogólnie dostępne są także adresy placówek oraz zakres oferowanej przez nich pomocy.   
Uświadomienie zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu  1) Ankieta dotycząca spożywania alkoholu przez uczniów.  pedagog szkolny, wychowawcy klas  Znany jest zarówno rodzicom jak i nauczycielom zakres występowania zjawiska spożywania alkoholu wśród uczniów.   
Zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole  1) Ankieta dotycząca występowania przemocy w szkole.  pedagog szkolny, wychowawcy klas  Znany jest zakres i częstotliwość występowania agresji w szkole. Uczniowie wiedzą czym jest agresja i przemoc, jak im przeciwdziałać. Uczniowie mają możliwość poinformowania o stosowaniu wobec nich przemocy przez inne osoby za pomocą „Skrzynki Problemów” lub osobiście u nauczyciela wychowawcy lub pedagoga.   
               

 

 

 

29 paź, 2012

Skomentuj