ZAWIADOMIENIE

Na podstawie par.8 ust. 1 Statutu Sołectwa Czeszów
zwołuję  zebranie wiejskie Sołectwa Czeszów

w dniu  24 marca 2015 roku o godz. 17:30
w œświetlicy wiejskiej w Czeszowie.

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Zmiany w funduszu sołeckim Czeszowa na 20l5r.
3. Informacja związana z ośœrodkiem zdrowia w Czeszowie
4. Dyskusja i wolne wnioski
5. Zakończenie zebrania.

Jeśli nie będzie ustawowego quorum drugi termin
zebrania wyznaczam na godzinę 17:45

Sołtys
Beata Borowiak

18 mar, 2015

Skomentuj