Regulamin VIII Powiatowego Przeglądu Kolęd !!!

Regulamin VIII Powiatowego Przeglądu Kolęd

                   Rozśpiewany Czeszów 2019

I. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:

Powiatowy Przegląd Kolęd w Czeszowie jest organizowany przez Stowarzyszenie Pro Futuro i STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH (zwane w dalszej części LGD KWT).

II. DATA I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

Powiatowy Przegląd Kolęd odbędzie się  6 stycznia 2019 roku w Niezłym Młynie w Czeszowie  od godz. 16-ej.

III. CELE PRZEGLĄDU:

1) Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych.

2) Stworzenie możliwości zaprezentowania mieszkańcom powiatu trzebnickiego dorobku artystycznego solistów, scholi, zespołów młodzieżowych, chórów i zespołów ludowych.

3) Ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich, a także edukacja kulturalna.

4) Popularyzacja muzyki instrumentalnej, kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych.

5) Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników przeglądu poprzez bezpośredni kontakt z kolędami, pastorałkami i muzyką.

6) Kultywowanie polskich tradycji ludowych i bożonarodzeniowych wśród mieszkańców powiatu trzebnickiego.

7) Rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu.

8) Pielęgnowanie lokalnych tradycji i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

1) Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 20 grudnia 2018r.

2) W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści, schole, zespoły młodzieżowe, chóry i zespoły ludowe  z powiatu trzebnickiego (Gmina Trzebnica, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Prusice, Gmina Wisznia Mała,  Gmina Zawonia, Gmina Żmigród) – po jednym uczestniku z gminy oraz zaproszeni goście.

3) Ostateczna decyzja o uczestnictwie w przeglądzie danego zespołu należy do organizatora.

4) Każdy uczestnik (solista, schola, zespół, chór) może wykonać max. 3 utwory.

5) W przypadku zakwalifikowania się do przeglądu i wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział w przeglądzie wykonawcy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania organizatora o rezygnacji.

6) Instytucje delegujące potwierdzają uczestnictwo zespołu przesyłając zgłoszenie na adres organizatora z informacjami o uczestnikach i ich repertuarze.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1) Przyjazd w dniu przeglądu własnym środkiem transportu.

2) Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

3) Organizatorzy zapewniają napoje i poczęstunek dla wszystkich uczestników Przeglądu.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Przegląd nie ma charakteru konkursu.

2.Zespoły otrzymują pamiątkowe upominki oraz dyplomy za udział w przeglądzie.

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji zespołów na stronach internetowych i w materiałach promocyjnych.

5. Zgłoszenia wykonawców należy kierować do Bożeny Cieleń (tel. 71 312 68 47, 505 014 656,mail: boena58@o2.pl) lub Wiesławy Wawrzyniak (tel. 71 312 73 11, 603 412 232, mail: wiesia.waw@gazeta.pl).

6. Sprawy organizacyjne i techniczne można uzgadniać przed Przeglądem z panią Wiesławą Wawrzyniak – również pod nr tel. 71 312 71 93 do 15-ej.

28 gru, 2018

Skomentuj