Zebranie wiejskie

Sołtys wsi Czeszów zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się
19.09.2013 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Czeszowie.

Głównym tematem zebrania będzie przeznaczenie funduszu sołeckiego w roku 2014.

W 2009 roku weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim (DZ. U. NR 52, poz.420), która zobowiązuje Radę Gminy do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy Rada podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Rada Gminy Zawonia uchwałą nr XXIII/177/2013 z dnia 18 marca 2013r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki, w wyniku której nasza miejscowość ma do zagospodarowania w roku 2014 kwotę 26374,10 (zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 lipca 2013 r.).

http://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=1&menu=2&schemat=0&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=601;

http://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=1&menu=2&schemat=0&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=649

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Zgodnie z ustawą środki funduszu można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7. Ustawy o samorządzie gminnym należy:

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

16 wrz, 2013

Skomentuj