III Powiatowy Przegląd Kolęd – regulamin

Regulamin Powiatowego Przeglądu Kolęd

 

I. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:

 

  1. Powiatowy Przegląd Kolęd w Czeszowie jest organizowany przez Gminę Zawonia, Stowarzyszenie Pro Futuro, STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH (zwane w dalszej części LGD KWT), Zespół Szkół w Czeszowie.

 

II. DATA I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

 

  1. 1.     Powiatowy Przegląd Kolęd odbędzie się w niedzielę 5 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół w Czeszowie w godzinach o godz. 16-ej.

 

III. CELE PRZEGLĄDU:

1)       Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych.

2)       Stworzenie możliwości zaprezentowania mieszkańcom powiatu trzebnickiego dorobku artystycznego solistów, scholi, zespołów młodzieżowych, chórów i zespołów ludowych.

3)       Ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich, a także edukacja kulturalna.

4)       Popularyzacja muzyki instrumentalnej, kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych.

5)       Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników przeglądu poprzez bezpośredni kontakt z kolędami, pastorałkami i muzyką.

6)       Kultywowanie polskich tradycji ludowych i bożonarodzeniowych wśród mieszkańców powiatu trzebnickiego.

7)       Rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu.

8)       Pielęgnowanie lokalnych tradycji i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

 

1)       Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 31 grudnia 2012r.

2)       W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści, schole, zespoły młodzieżowe, chóry i zespoły ludowe  z powiatu trzebnickiego (Gmina Trzebnica, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Prusice, Gmina Wisznia Mała i Gmina Zawonia), które zostaną zgłoszone za pośrednictwem Ośrodków Kultury danej gminy (Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, Obornicki Ośrodek  Kultury, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni) oraz zaproszeni goście.

3)       Ostateczna decyzja o uczestnictwie w przeglądzie danego zespołu należy do organizatora.

4)       Każdy uczestnik (solista, schola, zespół, chór) może wykonać max. 3 utwory.

5)       W przypadku zakwalifikowania się do przeglądu i wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział w przeglądzie wykonawcy są zobowiązani               do niezwłocznego poinformowania organizatora o rezygnacji.

6)       Instytucje delegujące potwierdzają uczestnictwo zespołu przesyłając kartę zgłoszeń na adres organizatora (Karta zgłoszeniowa jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu).

SPRAWY ORGANIZACYJNE :

1)           Przyjazd w dniu przeglądu własnym środkiem transportu.

2)          Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

3)         Organizatorzy zapewniają napoje i poczęstunek dla wszystkich uczestników Przeglądu.

 

UWAGI KOŃCOWE:

1. Przegląd nie ma charakteru konkursu.

2.Zespoły otrzymują pamiątkowe upominki oraz dyplomy za udział
w przeglądzie.

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji zespołów na stronach internetowych i w materiałach promocyjnych.

4. Zgłoszenia wykonawców można kierować do Bożeny Cieleń (tel. 71 312 68 47) lub Wiesławy Wawrzyniak (tel. 71 312 73 11).

5. Sprawy organizacyjne i techniczne można uzgadniać przed Przeglądem z wyżej wymienionymi paniami –  71 312 71 93 do godz.14-ej.

 

3 gru, 2013

Skomentuj