KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2014-2018

Zespół Szkół im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie

  ul. M. Konopnickiej 18        55-106 Czeszów        www.czeszow.pl          tel/fax: 71-312-71-93       spczeszow@gazeta.pl

  Zespołu Szkół im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie

 

 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół
  ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ),
 3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. ),
 4. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły przygotowaną do konkursu na stanowisko dyrektora,
 5. Sprawozdanie z pracy szkoły (w tym z pełnionego nadzoru pedagogicznego) w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012,
 6. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły w roku szkolnym 2010/2011
  i 2011/2012,
 7. Wnioski do pracy w roku szkolnym 2011/2012  i 2012/2013 opracowane przez Radę Pedagogiczną,
 8. Dokumenty wewnątrzszkolne – program wychowawczy szkoły, program rozwoju szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, program profilaktyki.

 

KRÓTKA INFORMACJA O SZKOLE

 

         Historia polskiej szkoły w Czeszowie rozpoczyna się w 1946 r. Jej początki były bardzo trudne. Pod koniec II wojny światowej stacjonujący wówczas żołnierze radzieccy spalili budynek niemieckiej szkoły z 1920 r.  Po konferencji jałtańskiej, podczas której zostały zmienione granice państwa polskiego, wzrost napływającej ludności spowodował potrzebę otwarcia szkoły na nowo.

            06.01.1946 r. odbyła się uroczystość otwierającą szkołę w dawnym budynku Ośrodka Zdrowia w Czeszowie. Pierwszym kierownikiem szkoły była Pani Olga Laskowska.
Władze oświatowe podjęły jednak decyzję aby przenieść szkołę do nieco większego budynku przy ulicy Wąskiej. Jednak kiedy zaczęło napływać do Czeszowa coraz więcej ludzi, których budynek nie był w stanie pomieścić, zdecydowano o odbudowie spalonego wcześniej budynku szkolnego. W styczniu 1952 roku uczniowie mogli zasiąść w szkolnych ławach odnowionego budynku. Wraz z nową szkołą pojawiły się nowe możliwości. Dodatkowe zajęcia, liczne przedsięwzięcia szkolne. W latach 80’ podjęto decyzję o rozbudowie szkoły podstawowej. Dyrektorem była wówczas pani Bożena Cieleń. W 2001 roku zamknięto filię
w Złotwie. Uczniowie przeszli do szkoły w Czeszowie. W 1999 r. dobudowano kolejną część do szkoły: salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, pod kierownictwem Pani Elżbiety Kędry, która pełni funkcję dyrektora do dziś. Szkoła funkcjonuje bardzo aktywnie i stara się sprostać wszystkim potrzebom uczniów. Odbywa się wiele zająć pozalekcyjnych: sportowych, humanistycznych, matematycznych, artystycznych itd. Szkoła angażuje się w wiele akcji charytatywnych.

            05.01.2007 r. zostało nadane imię szkole ks. Wawrzyńca Bochenka, na którego nauczaniu i wartościach szkoła do dziś opiera swoją działalność.

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę materialną do prowadzenia swej statutowej działalności. Dysponujemy dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne: 9 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, pracownią komputerową, salą zabaw dla dzieci młodszych, biblioteką, pracownią przyrodniczą a także 2 pomieszczeniami dla klasy „0”
i przedszkolaków w wieku 3-5 lat, placem zabaw oraz kompleksem boisk przyszkolnych. Pomieszczenia szkoły są w dobrym stanie technicznym.  Cztery sale (klasy) wyposażone są w komputery, projektory i tablice interaktywne. Klasy I – III są dostosowane i wyposażone do potrzeb dzieci, wydzielono miejsca do nauki i rekreacji, wyposażone w dywan, zabawki
i pomoce.

 

MISJA SZKOŁY

 

     Wszystkie działania szkoły podporządkowane będą misji naszej szkoły w której:

-          najwyższym dobrem dla naszej szkoły jest UCZEŃ, który w miłej atmosferze i przy wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów w karierze szkolnej,

-          przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak: dobro, miłość, godność, uczciwość, odpowiedzialność,

-          spełniając oczekiwania środowiska, kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie i pięknie żyć we współczesnym świecie,

-          organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości,

-          naszym przesłaniem jest wykreowanie absolwenta o wszechstronnie wykształconej osobowości i umiejętnościach takich, które zapewnią mu odpowiednie miejsce
w otaczającej rzeczywistości,

-          jesteśmy po to, aby wychowywać, uczyć i przygotować do zdobywania wiedzy
i realizacji w dorosłym życiu. Kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i intuicją
w dążeniu do osiągnięcia celu, którym jest człowiek aktywny, otwarty, samodzielny, potrafiący odnaleźć się w otaczającym świecie.

 

 

ABSOLWENT SZKOŁY

 

Absolwent szkoły, nabywając w niej umiejętności i postawy, po ukończeniu klasy VI oraz klasy III gimnazjum powinien potrafić:

 

1.   Korzystać ze źródeł informacji.

2.   Samodzielnie się uczyć.

3.   Skutecznie porozumiewać się.

4.   Nie mieć „kompleksu wsi”.

5.   Prezentować własny punkt widzenia.

6.   Dbać o swoje ciało, jego rozwój i zdrowie.

7.   Rozróżniać dobro od zła.

8.   Planować, organizować, oceniać własną pracę.

9.   Posługiwać się w zakresie podstawowym językiem obcym (j. niemiecki,                 

      j. angielski).

10. Efektywnie współdziałać w zespole.

11. Wykorzystywać praktycznie zdobytą wiedzę.

12. Rozumieć, kochać i dbać o środowisko.

13. Poprawnie posługiwać się językiem polskim.

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

 

              Wizją naszej szkoły jest koncepcja „ organizacji uczącej się”.

  Idealnym absolwentem naszej szkoły jest uczeń przygotowany do dalszej nauki na wyższych etapach kształcenia oraz do życia we współczesnym świecie. Ma to być człowiek samodzielny, aktywny, zaradny, otwarty, odpowiedzialny, ciekawy świata, krytyczny, rozważny, prawy. Chętnie bierze udział w pomocy innym, często jako inicjator i organizator akcji charytatywnych.

               Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w nauce, potwierdzone w sprawdzianie po szkole podstawowej oraz na egzaminie gimnazjalnym. Uczestniczą także i zajmują wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, artystycznych, językowych i sportowych.

              Kadra pedagogiczna  jest otwarta na wyzwania, stale się dokształcająca, podejmująca twórcze działania z dziećmi, obdarzona zaufaniem rodziców, którzy aktywnie włączają się do prac na rzecz dzieci i szkoły. Nauczyciele dokonują refleksję i samoewaluację, stosują różnorodne formy i metody nauczania, nieustannie rozwijają się indywidualnie oraz uczestniczą w różnych formach działania zespołowego.

                Szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, miejscem, do którego dzieci uczęszczają z radością i bez strachu i obaw.

         Celem głównym kształcenia i wychowania w naszej szkole jest ukształtowanie człowieka aktywnego, otwartego oraz samodzielnego.

 

         Celem dyrektora i grona pedagogicznego będzie pomoc szkole w skutecznym wprowadzaniu zmian ukierunkowanych na podniesienie poziomu nauczania, wychowania
 i opieki. Zmiany te będą możliwe, jeżeli zostaną stworzone odpowiednie warunki, sprzyjające wdrażaniu planowanych działań w następujących dziedzinach (obszarach):

 

 

I.  KSZTAŁCENIE – utrzymanie wysokiej jakości pracy dydaktycznej szkoły

 

         Na poziom pracy dydaktycznej szkoły ogromny wpływ ma diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach ich kształcenia. Dobra diagnoza jest podstawą do działań naprawczych, zwrócenia uwagi na słabiej opanowane umiejętności i wiadomości.
W szkole funkcjonuje system badania osiągnięć ucznia, systematycznie udoskonalany, podlegający ocenie i ewaluacji.

         Do najważniejszych elementów tego systemu należą:

-       diagnoza wstępna dzieci w wieku przedszkolnym,

-       test kompetencji  i obserwacje diagnozujące pod koniec  klasy III,

-       badanie osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w kl. IV-VI oraz      I- III gimnazjum,

-       badanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w typowych sytuacjach życiowych w klasie VI i III gimnazjum,

         Dokonywanie wszechstronnej diagnozy poziomu pracy dydaktycznej i wynikające z niej wnioski do dalszej pracy jest niezwykle potrzebnym działaniem, służącym podnoszeniu efektów kształcenia i na pewno zasługuje na kontynuację.

         Elementem składającym się na diagnozę poziomu osiągnięć uczniów jest sprawdzian zewnętrzny klas VI oraz egzamin gimnazjalny. Dokonywana jest ilościowa
i jakościowa analiza wyników. Zespoły nauczycielskie i przedmiotowe opracowują kontekstową interpretację przyczyn uzyskanych wyników i podejmują dalsze działania sformułowane w programach usprawniających słabsze umiejętności. Działania te będą oczywiście prowadzone nadal.

         Za rzecz niezwykle ważną należy uznać dalsze doskonalenie nauczycieli nie tylko w zakresie analizowania wyników sprawdzianu, ale przede wszystkim kształcenia od
klasy I umiejętności kluczowych badanych w czasie sprawdzianu (czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce).

         Podczas pełnienia nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły będzie nadal dokładnie analizować efektywność stosowanych przez nauczycieli form i metod pracy. Prowadzone dotychczas, systematyczne obserwacje wykazały dużą różnorodność metod pracy, w tym także metod nowoczesnych, aktywizujących uczniów (np. metoda projektu, lekcje w pracowni komputerowej), świadczących o nieustannym rozwoju warsztatu pracy nauczycieli. Są w tej dziedzinie nauczyciele wyróżniający się – liderzy, którzy muszą mieć możliwości prezentacji swoich dokonań i dzielenia się doświadczeniem i umiejętnościami z kolegami,
a pozostali muszą stale i skutecznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne.

         W pracy dydaktycznej szkoły niezmiernie ważne jest wyjście z odpowiednią ofertą edukacyjną zarówno do uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce. Zajęcia
z uczniami zdolnymi oraz zajęcia wyrównawcze prowadzone są w szkole już od klas I – III. Celem zajęć jest wspomaganie ich rozwoju, rozwijanie zainteresowań i przygotowanie
do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

         Szkoła stwarza uczniom (nie tylko zdolnym) możliwość odniesienia sukcesu poprzez udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Na bogaty kalendarz konkursów szkolnych  składają się konkursy: czytelnicze, ortograficzne, sportowe, europejskie, plastyczne, matematyczne, recytatorskie, ekologiczne, przyrodnicze, historyczne oraz samorządowe. Uczniowie biorą również udział w konkursach przedmiotowych, językowych, matematycznych i w pełnym kalendarzu zawodów sportowych odnosząc liczne sukcesy.

         W następnych latach działania te należy prowadzić nadal, zdecydowanie zwiększając ofertę edukacyjną dla uczniów zdolnych, pozyskując na ten cel środki z różnych źródeł pozabudżetowych (fundusze unijne i gminne).

         Obok pracy z uczniami zdolnymi nauczyciele podejmują wiele działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce. Dla uczniów tych są prowadzone zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia te mają służyć głównie zapobieganiu przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu szkolnego.

            Ponieważ liczba dzieci potrzebujących  pomocy w nauce i indywidualnych działań terapeutycznych stale rośnie, za ważne zadania należy uznać stworzenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obok już podjętych działań, takich jak doskonalenie kadry pedagogicznej w tym zakresie, powstały również zespoły ds. analizy orzeczeń i opinii  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz
ds. opracowywania indywidualnych planów terapeutycznych oraz kart indywidualnych potrzeb ucznia.

            Dalszej poprawy wymaga stosowanie technologii informatycznej i komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych służących wykorzystaniu umiejętności praktycznych nauczycieli
i uczniów.

            Ważnym zadaniem na najbliższe lata będzie ciągłe wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez zwiększenie liczby programów autorskich. Obecnie w szkole realizowany jest jeden program autorski w klasach I – VI i gimnazjum: „Lubię czytać” (rozwijający szczególnie zainteresowania czytelnicze dzieci). Zadaniem dyrektora będzie inspirowanie nauczycieli do innowacji oraz tworzenia kolejnych programów.

            W najbliższych latach należy propagować w naszej szkole ocenianie kształtujące. Ocenianie to jest bardzo skutecznym sposobem podnoszenia osiągnięć edukacyjnych. Przygotowuje uczniów do uczenia się przez całe życie. Jest również pomocne
w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, ponieważ pozwala zindywidualizować nauczanie. Poziom intelektualny uczniów naszej szkoły jest bardzo zróżnicowany. Ocenianie kształtujące nie koncentruje się na porównywaniu uczniów, ale na podkreślaniu tego, co każdy uczeń już umie i dostarczaniu mu informacji o jego następnym kroku. Jest to  klucz do odpowiedniej motywacji uczniów do nauki, a tym samym podniesienia efektów kształcenia.

 

 

II. WYCHOWANIE I OPIEKA – wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

 

            Działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły są bardzo ważne ze względu na środowisko, z którego wywodzą się nasi uczniowie. Dużą wagę przywiązuję do diagnozowania oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie wychowania i opieki. Będzie to również priorytetem szkoły w przyszłości. Tak jak do tej pory systematycznie należy badać oczekiwania rodziców uczniów klas I wobec szkoły, adaptację
6 – latków, uczniów klas IV do systemu klasowo – lekcyjnego, klas I gimnazjum do dodatkowych obowiązków wynikających z nowych przedmiotów oraz zajęć pozalekcyjnych. Szkoła nadal powinna badać bezpieczeństwo w szkole i klimat w niej panujący.

         Za podstawowy cel działań wychowawczych uznajemy wspieranie zainteresowań
i uzdolnień dzieci poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych, których efektem jest rozwój postaw społecznych przez udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych
i pracach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Warto także promować uczestnictwo
w wolontariacie na rzecz ludzi starszych i chorych poprzez docenienie i upowszechnienie takich postaw. Zajęcia pozalekcyjne są szansą na zagospodarowanie wolnego czasu uczniów. Aktualnie szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne finansowane z budżetu i w ramach art. 42 KN. W przyszłości dzieci będą mogły rozwijać swoje uzdolnienia w następujących kołach zainteresowań:

- plastycznym, teatralnym, polonistycznym, informatycznym, sportowych, fotograficznym, filmowym

oraz na zajęciach rozwijających:

     -     językowych, matematycznych, przyrodniczych, historycznych.

         Dodatkowo oddziały przedszkolne oraz klasy I-III SP uczestniczą w warsztatach muzycznych rozwijających słuch, muzykalność oraz poszerzających wiedzę na temat instrumentów muzycznych.

            W ramach oddziaływań wychowawczych należy kontynuować rozwijanie demokracji i samorządności w szkole poprzez wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach szkoły, realizowanie corocznych tradycyjnych już, integrujących wspólnotę szkolną, wycieczek całej szkoły oraz wykorzystanie inicjatyw i pomysłów uczniowskich do uatrakcyjnienia szkolnego życia (organizacja dni wyjątkowych, redagowanie gazetki samorządowej „Zdarzyło się…”, organizację akcji charytatywnych, zbiórek surowców wtórnych, kontynuowanie konkursu na najlepszą klasę, prowadzenie kroniki szkolnej).

            Bardzo ważnym elementem wychowawczym szkoły jest kształtowanie postaw patriotycznych naszych uczniów. Wielką rolę odgrywa tutaj postać patronującego szkole
od ks. Wawrzyńca Bochenka.

            Ksiądz Wawrzyniec Bochenek ur. się 30 października 1915 r. w Trzebini, w archidiecezji krakowskiej. Na chrzcie św. otrzymał imię Kazimierz. Dnia 14 sierpnia 1933 r. rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Salwatorianów w Krakowie i przyjął wówczas imię zakonne Wawrzyniec.

            Ksiądz Wawrzyniec Bochenek był wielkim patriotą, duszpasterzem i nauczycielem religii, zatroskanym o losy edukacji i wychowania młodego pokolenia. Przez 50 lat był związany z Ziemią Trzebnicką, a w latach powojennych był proboszczem parafii Zawonia,
do której należały m.in. kościoły w Czeszowie i Złotowie. Jako pionier na tym terenie bardzo przysłużył się do organizacji życia społecznego w parafii. Dzięki bliskim kontaktom z ludźmi mógł wpływać na ich postawy, a zarazem pomagać wielu parafianom. Troszczył się
o potrzeby materialne i duchowe młodzieży. Młodym ludziom wlewał w serce ducha męstwa, wsparcia, umiłowania Boga i Ojczyzny. Jako pedagog ujmował pięknym krasomówstwem, ekspresjom przekazu, dobrym słowem, uśmiechem.

         Zmarł 30 stycznia 1996 r. w Trzebnicy w 81. roku życia, w 63. roku życia zakonnego, w 56 roku kapłaństwa, po 51 latach posługi w Trzebnicy. Został pochowany w bazylice trzebnickiej obok sarkofagu św. Jadwigi.

            Ksiądz Bochenek otrzymał ważne odznaczenia kościelne i państwowe, m.in. kościelne odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1995). W uznaniu zasług decyzją Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 r. został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”.

            Wielkim sukcesem było utworzenie w naszej szkole w 2006 roku drużyny harcerskiej „Leśne Szeregi”, a potem założenie gromady zuchowej „Przyjaciele Stumilowego Lasu”. Jej utworzenie stało się możliwe dzięki zmotywowaniu i zaangażowaniu
nauczycieli posiadających uprawnienia instruktorów harcerskich. Należy czynić starania, aby nasza drużyna harcerska i gromada zuchowa była nadal wizytówką szkoły, widoczną w działaniach zarówno na terenie Hufca Powiatu Trzebnickiego (biwaki, konkursy, rajdy)
jak i w środowisku wsi (Światełko Betlejemskie, warty w kościele, wolontariat, akcje charytatywne).

Problemem wychowawczym, pojawiającym się co prawda sporadycznie, jest zjawisko agresji. Szkoła musi być bezpieczna. Rozwiązywanie problemów agresji będzie ważnym zadaniem w ciągu najbliższych lat. W ostatnim czasie spotykamy się najczęściej z agresją słowną. Pojawiają się także inne jej przejawy: wykluczenie ucznia z grupy, plotki, wyśmiewanie, chowanie rzeczy. Działania szkoły powinny być więc nadal intensywne
i wielotorowe. W przyszłości należy stworzyć procedury działań interwencyjnych w sytuacjach przemocy, które pozwalają podjąć konsekwentne, zgodne z przepisami prawa, działania wobec sprawców przemocy, a także otoczyć właściwą opieką ofiary. Obok reagowania na przemoc ważne jest też jej przeciwdziałanie. Służy temu wiele działań podejmowanych przez wychowawców klas, nauczycieli i dyrektora zawartych w Programie Profilaktyki.

         Umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi są i powinny być systematycznie doskonalone poprzez udział w szkoleniach i warsztatach Rady Pedagogicznej.

         W ramach poprawy bezpieczeństwa nadal należy kontynuować przygotowywanie wszystkich uczniów klasy IV do zdobycia karty rowerowej.

            Ważnym zadaniem dyrektora szkoły w najbliższej przyszłości będzie inspirowanie nauczycieli do udziału w różnego rodzaju projektach edukacyjnych. Nowe możliwości
w tym zakresie otwiera Internet.

Wielu uczniów wymaga pomocy materialnej. Od wielu lat organizowane są różne formy takiej pomocy (obiady dla uczniów finansowane przez GOPS, zbiórki słodyczy, zakup przyborów  i podręczników szkolnych, finansowanie wypoczynku) i te działania będą również prowadzone w następnych latach.

W naszej szkole funkcjonują  2 oddziały przedszkolne obejmujące 5 godzinną opieką dzieci 5 – 6 letnie. W związku z gminnym projektem przedszkolnym dotychczasowe sale zostaną przeniesione do nowych, oddzielnych pomieszczeń wyposażonych w pomoce dydaktyczne oraz dostosowane do potrzeb dzieci 4 i 5 – letnich.

 

 

III. KADRA PEDAGOGICZNA – podnoszenie kompetencji nauczycielskich

 

 

            Bardzo mocną stroną pracy Zespołu Szkół im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie jest kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczycieli posiadają przygotowanie do prowadzenia przedmiotów.

         Aby zaspokoić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, nauczyciele muszą doskonalić swoje umiejętności i korzystać z różnych form zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia. Ponieważ kadra pedagogiczna szkoły jest bardzo stabilna i wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, w najbliższych latach należy skupić się na podnoszeniu ich kompetencji
w różnych płaszczyznach działania szkoły. W zakresie wiedzy za ważne należy uznać nie tylko podnoszenie poziomu kompetencji specjalistycznych, przedmiotowych, ale także coraz lepszą znajomość przepisów prawa i podstaw psychologii. W zakresie umiejętności należy zadbać o doskonalenie takich kompetencji kadry pedagogicznej jak: umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, pracy zespołowej, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwiązywania problemów, oceniania kształtującego, planowania własnej pracy. Ważne będzie także kształtowanie odpowiednich postaw
u nauczycieli. Istotne będzie także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, utrzymywanie na odpowiednim poziomie optymizmu, entuzjazmu, otwartości na zmiany, postaw twórczych.

Wykształcona, kompetentna, oddana swojej szkole kadra pedagogiczna jest największym kapitałem naszej placówki. Obserwując dynamiczny rozwój zawodowy nauczycieli należy stwierdzić, iż jest on efektem olbrzymiego ciągu nauczycieli do dokształcania, wspieranego przez radość Grona z każdego indywidualnego sukcesu. Tak oczywiście powinno być i będzie nadal. W dalszym ciągu należy zachęcać nauczycieli do udziału w różnych projektach edukacyjnych, do różnych form doskonalenia, wymiany doświadczeń, pogłębionej nauczycielskiej refleksji, a najmłodszych do zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego.

            Ważnym zadaniem, przed którym stoi szkoła, jest informatyzacja procesu edukacyjnego.

            Za rzecz niezmiernie ważną w prowadzeniu polityki kadrowej i nadzoru pedagogicznego należy uznać utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych i właściwy klimat szkoły. Szkoła powinna być miejscem, w którym obowiązują przejrzyste zasady
i wartości, wszyscy czują się bezpiecznie i w wysokim stopniu utożsamiają się z działaniami zespołowymi. Tak jest w naszej szkole i tak winno być nadal. W ramach nadzoru pedagogicznego należy preferować u nauczycieli takie cechy jak samodzielność, samodyscyplina, rozwaga, odpowiedzialność, rzetelność, sprawiedliwość, refleksyjność
i twórczy krytycyzm.

 

 

IV. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM – wzmocnienie pozycji szkoły
                                                                        w środowisku lokalnym

 

            Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, pełniąc, obok funkcji oświatowych, także funkcję ośrodka integrującego społeczeństwo wsi. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Wysoka frekwencja na zebraniach szkolnych i klasowych świadczy o dużym zainteresowaniu i skuteczności tej formy informowania
o osiągnięciach dzieci i pracy szkoły. Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. Swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia kierują do wychowawców oraz pedagoga szkolnego. W szkole prężnie działa Rada Rodziców inicjując działania wspierające pomysłami i finansami pracę szkoły. Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zatwierdzania podstawowych dokumentów pracy szkoły, organizacji uroczystości szkolnych, wycieczek, zabaw i imprez. Rodzice uczestniczą w imprezach organizowanych przez dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziców, Dnia Dziecka, Święta Szkoły oraz wszelkich uroczystościach mających miejsce w szkole.

Zamierzamy nadal te dobre zwyczaje kontynuować i rozwijać poprzez wprowadzenie :

-       wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych z włączeniem rodziców
i nauczycieli do wspólnych występów z dziećmi podczas przedstawień szkolnych,

-       aktywniejszy udział rodziców w tworzeniu dokumentów szkolnych regulujących życie szkoły.

         Pewna część rodziców napotyka w codziennym życiu na wiele problemów w wychowaniu dzieci. Szkoła zawsze starała się ich wspomagać, udzielając porad, organizując spotkania ze specjalistami, konsultacje, pedagogizację rodziców i inne formy. Te działania należy usystematyzować i poszerzyć tak, aby we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, udzielać rodzicom profesjonalnej pomocy w coraz bardziej skomplikowanych problemach pedagogicznych, ale często także psychologicznych, zdrowotnych, materialnych czy prawnych.

            Aby pomóc dzieciom i ich rodzinom, szkoła nadal będzie ściśle współpracować
z instytucjami i organizacjami. Najważniejsze z nich to:

-       Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie nauczycieli.

-       Policja – działalność prewencyjna.

-       Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Zawonii – korzystanie z oferty kulturalnej, udział w konkursach, współpraca w przygotowywaniu okolicznościowych imprez i wystaw.

-       Wiejska Biblioteka Publiczna w Czeszowie – rozwój czytelnictwa, wspólne konkursy.

-       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia profilaktyczne dla uczniów, pomoc rodzinom z problemami.

-       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – współpraca w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom i rodzinom oraz dożywania.

-       Kluby i organizacje sportowe – zajęcia sportowe dla uczniów.

-       Ochotnicza Straż Pożarna – profilaktyka przeciwpożarowa, zawody sportowo – pożarnicze.

-       Gospodarstwa prowadzone przez mieszkańców gminy Zawonia – pokazy, edukacja w zakresie gospodarki gminy Zawonia, rozwijanie zainteresowań

         Nadal należy współpracować z uczelniami pedagogicznymi organizując w szkole praktyki dla studentów.

         Nasza szkoła nadal powinna być otwarta na środowisko lokalne. Należy wspierać takie przedsięwzięcia jak: organizacja imprez kulturalnych dla środowiska, udział w gminnych imprezach sportowych i kulturalnych, akcjach charytatywnych, wolontariacie. Należy kontynuować udostępnianie, w godzinach popołudniowych i wieczornych, szkolnej sali gimnastycznej oraz boisk przyszkolnych młodzieży poza-gimnazjalnej oraz dorosłym mieszkańcom Czeszowa, Złotowa i Trzęsowic.

 

 

V . SYSTEMATYCZNA POPRAWA BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY

 

         Nadal należy dbać o poprawę bazy do nauczania oraz właściwy stan techniczny obiektu, o bezpieczne warunki pracy i nauki, ale także, w miarę możliwości finansowych,
o estetykę budynku i otoczenia.

Z najważniejszych prac wykonanych w ostatnich latach wymienić należy:

-       adaptację sali dla potrzeb dzieci 5-6 letnich,

-       urządzenie szkolnego placu zabaw,

-       wyposażenie w ramach „Radosnej szkoły” – miejsca zabaw w szkole,

-       remont sali gimnastycznej,

-       cyklinowanie i malowanie pomieszczeń administracyjnych,

-       zakup tablic interaktywnych, nootebooki, ekrany, projektory,

-       budowa boiska szkolnego,

-        doposażenie bazy dydaktyczno-naukowej.

            W szkole istnieje pracownia komputerowa pozyskana ze środków Unijnych, Internetowe Centrum Multimedialne w bibliotece, w której znajdują się zestawy komputerowe wraz z zestawem podstawowych programów komputerowych.

         W związku ze znacznym zainteresowaniem uczniów zajęciami z języków obcych należy dążyć do wyposażenia jednej sali lekcyjnej w pracownię językową.

         Stan bazy materialnej szkoły należy uznać za wystarczający do realizacji podstawowych zadań placówki.  Uzupełniania i unowocześniania wymaga nadal baza dydaktyczna szkoły. W najbliższych 3 – 4 latach koniecznym stanie się zakup nowych, tak uatrakcyjniających zajęcia, tablic interaktywnych. Nadal trzeba dbać o właściwy stan techniczny obiektu poprzez systematycznie dokonywane przeglądy warunków pracy i nauki.

  Do planowanych inwestycji na kolejne lata należą: adaptacja strychu na sale lekcyjne, wykończenie boiska szkolnego, doposażenie klas w materiały naukowo-dydaktyczne, zakupienie baneru szkoły.

VI. PROMOCJA SZKOŁY  – budowa pozytywnego wizerunku szkoły

 

            Nie będzie przesadą stwierdzenie, że o naszej szkole mówi się dobrze. Dzieje się tak przy okazji imprez środowiskowych, akcji charytatywnych, projektów społecznych, sukcesów w konkursach i zawodach sportowych.

            Pozytywny obraz szkoły tworzą także rodzice naszych uczniów, którzy w większości są zadowoleni ze szkoły i tworzą o niej dobrą opinię. Obok osiągnięć dydaktycznych
i wychowawczych  znaczący wpływ ma tu miła i przyjazna uczniom atmosfera, o którą nadal będziemy zabiegać.

         Nadal będziemy wspierać takie działania jak: organizowanie licznych wycieczek i imprez szkolnych (andrzejki, Mikołaj, Walentynki, „tłusty czwartek”, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Życzliwości), wspólne zabawy przy różnych okazjach, wiele zawodów i imprez sportowych.

            Do promocji szkoły i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku przyczyniać się winny kontakty z mediami („Gazeta Nowa”, „Głos Zawoni”). Zamierzamy również kontynuować naszą stronę internetową, profil na Facebook’u oraz poszerzyć zakres i częstotliwość wydawanej przez uczniów gazetki „Zdarzyło się…”.

         Przedstawiona wyżej koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest z konieczności zwięzła i dotyka tylko niektórych ważnych spraw. Szczegółowe działania na każdy kolejny rok szkolny znajdą się w opracowywanych corocznie planach i programach. Należy tylko dążyć do tego, aby w ramach szkoły w Czeszowie funkcjonowała nowoczesna placówka edukacyjna, w której podejmuje się wiele działań, aby jej absolwenci byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia w społeczeństwie.

Pragnąc zrealizować przedstawione w koncepcji cele, jesteśmy świadomi, że nie dokonamy tego sami. Naszymi działaniami i pomysłami musimy zaszczepić uczniów
i rodziców i wspólnie prowadzić szkołę do sukcesu.
Bardzo dużo zależy od kadry nauczycielskiej.

         Nauczyciele powinni być świadomi tego, jak bardzo wizerunek szkoły zależy od nich samych. To właśnie oni powinni nieustannie rozwijać się indywidualnie oraz uczestniczyć
w różnych formach rozwoju zespołowego; uczestniczyć w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego; uprawiać refleksję i samoocenę; nieustannie poddawać swoją wiedzę renowacji dzięki różnym lekturom oraz przygotowywać się do wprowadzenia zmian; wykazywać gotowość zdobywania nowych umiejętności po to, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom, a także powinni być kreatorami własnej drogi rozwoju.

Nasza wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej dziecku, aktywnej w działaniu, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

 PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

1. Pierwszy obszar: BAZA SZKOŁY

a)       zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres:

 • zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przed szkołą,
 • utworzenie zatoki autobusowej i parkingu dla samochodów,
 • zorganizowanie sklepiku szkolnego dla uczniów,
 • ogrodzenie terenu  szkolnego,
 • odnowienie klas edukacji wczesnoszkolnej
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

 

b)      kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • Szkoła posiada parking i miejsce wysiadania dla dowożonych uczniów.
 • Przy szkole jest zorganizowany teren rekreacyjny z urządzonym mini  
                ogródkiem.
 • 5 sal lekcyjnych wyposażonych jest w tablice interaktywne.
 • Teren szkoły jest ogrodzony, co zapewnia bezpieczeństwo i estetykę
               otoczenia.
 • Wszystkie klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej są odnowione
                i wyposażone zgodnie ze standardami MEN.

 

c)      zadania do realizacji:

Lp. Rodzaj zadania Formy realizacji Niezbędne środki Osoba odpowiedzialna – realizatorzy Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację
1. Budowa parkingu -          przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych pozwoleń-          wykonanie parkingu
i zatoki dla autobusów
środki finansowe dyrektor Zespołuorgan prowadzący projekt budowlany 

zdjęcia

2. Wykonanie placu rekreacyjnego przed szkołą -          pielęgnacja klombów i drzewek na terenie szkoły-          ustawienie ławek

 

środki finansowe 

rośliny do ogródka

dyrektor Zespołuorgan prowadzący

 

  

zdjęcia

3. Ogrodzenie szkoły  -          ogrodzenie terenu szkolnego pracownicy interwencyjniśrodki finansowe dyrektor Zespołuorgan prowadzący dokumentacja ogrodzeniasprawozdanie finansowe
4. Wyposażenie klas w sprzęt multimedialny -          zakup tablicy interaktywnej-          zakup projektorów i ekranów

-          zakup komputerów

środki finansowefundusze zewnętrzne dyrektor Zespołuinformatyk

nauczyciele

dokumentacja potwierdzająca zakup sprzętu
5. Troska o właściwy wygląd
i wyposażenie sal lekcyjnych
-          remont klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej
i wyposażenie zgodnie ze standardami-          odmalowanie ścian,
środki finansowepracownicy interwencyjni dyrektor Zespołuorgan prowadzący

opiekuni klas

rozliczenie finansowe

 

 

 

 

 

 

2. Drugi obszar: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

a)                  zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły
         w planowanym okresie:

 • promowanie osiągnięć szkoły  w środowisku lokalnym,
 • współpraca z miejscowymi zakładami pracy, organizacjami lokalnymi,
                stowarzyszeniami,
 • efektywne nauczanie i skuteczne wychowanie,
 • przestrzeganie zasad higieny uczenia się.

 

b)                 kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • Szkoła promuje i dokumentuje swoje osiągnięcia.
 • Szkoła jest aktywna środowiskowo. Znane są osiągnięcia uczniów
                i możliwości rozwijania swoich zainteresowań.
 • Przedstawiciele zakładów pracy i lokalnych organizacji uczestniczą w życiu
                szkoły, wspierają jej działania.
 • Wszyscy nauczyciele sięgają po najnowsze metody nauczania.
 • Uczniowie kl. I-III posiadają indywidualne szafki na podręczniki i pomoce.
 • Rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jest skonstruowany optymalnie
                zgodnie z zasadami higieny pracy oraz w miarę możliwości oczekiwaniami    

              uczniów.

 

c)                 zadania do realizacji:

Lp. Rodzaj zadania Formy realizacji Niezbędne środki Osoba odpowiedzialna – realizatorzy Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację
1. Promocja szkoły
w środowisku
-          organizacja Gali Dziecięcych Talentów-          wydanie gazetki szkolnej „Zdarzyło się…t”

-          wykonanie gadżetów szkolnych

-          prowadzenie strony internetowej

-          organizacja imprez środowiskowych

-          popularyzacja dorobku szkoły w mediach

zaangażowanie nauczycieli, rodziców uczniów, władz lokalnych 

środki finansowe

 

szkolny rzecznik prasowy

dyrektor Zespołu 

nauczyciele

rodzice

uczniowie

artykuły w mediach,
w gazetce szkolnej 

zdjęcia – kronika szkolna

 

strona internetowa

2. Efektywne nauczanie
i wychowanie
-          prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie potrzeb i możliwości ucznia-          poznanie i stosowanie aktywnych metod nauczania

-          współpraca z biblioteką

-          wykorzystywanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

-          doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli

zaangażowanie nauczycieli 

ciekawa oferta doskonalenia zawodowego

 nauczyciele

 

PCEN

 

zaświadczenia
z ukończonych form doskonalenia 

 

tematyka zajęć

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych -          organizacja zajęć pod potrzeby uczniów-          pomoc uczniom
w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych

-          rozwijanie zainteresowań

-          umożliwienie uczniom dowożonym udziału
w zajęciach

trafna diagnoza potrzeb uczniów 

innowacyjność nauczycieli

dyrektor Zespołu 

nauczyciele

dzienniczki zajęć pozalekcyjnych 

sukcesy uczniów
w konkursach

 

 

 

3. Trzeci obszar: DYDAKTYKA ORAZ POPRAWA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

a)                  zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia w planowanym okresie:

 • podniesienie efektów kształcenia potwierdzonych wynikami egzaminów
               zewnętrznych,
 • rozszerzenie kompetencji uczniów z języków obcych,
 • dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów,
 • stosowanie aktywnych i ciekawych metod pracy na lekcjach i zajęciach
               pozalekcyjnych,
 • wspieranie uczniów zdolnych w osiąganiu sukcesów,
 • pomoc uczniom mającym trudności dydaktyczne.

 

b)                 kryteria sukcesu w planowanym obszarze

 • Uczniowie uzyskują wysokie staniny na sprawdzianie oraz wysokie
              centyle na egzaminie gimnazjalnym.
 • 100% uczniów uczęszcza na zajęcia fakultatywne z języka obcego w klasie
                 III gimnazjum.
 • 90% uczniów rozwija swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych
 • Wszyscy nauczyciele przygotowują uczniów do konkursów i wspierają ich
                 w osiągnięciu sukcesu.

 

c)                 zadania do realizacji:

Lp. Rodzaj zadania Formy realizacji Niezbędne środki Osoba odpowiedzialna – realizatorzy Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację  
1. Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych -          analiza wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego-          próbne testy diagnostyczne

-          wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów

-          zajęcia fakultatywne
i konsultacje dla uczniów

-          wynikowe planowanie pracy

arkusze analizy osiągnięć uczniówtesty diagnostyczne

zaangażowanie nauczycieli

  

nauczyciele

dyrektor Zespołu

 plany wynikowe

wyniki OKE w zakresie egzaminów zewnętrznych i inne wyniki diagnostyczne

 
2. Podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych  -          zajęcia pozalekcyjne
z języka angielskiego
i niemieckiego

-          organizacja i udział w konkursach językowych

 

pomoce dydaktycznezaangażowanie nauczycieli, uczniów

środki finansowe

nauczyciela języków obcych dzienniki zajęć pozalekcyjnych 

wyniki egzaminu gimnazjalnego z części językowej

 
3. Zaktywizowanie uczniów na zajęciach obowiązkowych
i pozalekcyjnych
-          ciekawe formy zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem metod aktywnych
i eksperymentalnych-          włączanie uczniów
w planowanie i realizację zajęć

-          kształtowanie myślenia naukowego

kreatywność nauczycieli 

 

 plany
i konspekty zajęć

pomoce dydaktyczne

nauczyciele      poszczególnych edukacji karty pracy 

 

wyniki nauczania

 
4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania ucznia -          poznanie metod motywowania
i aktywizowania uczniów-          indywidualizacja nauczania

-          wypracowanie skutecznego systemu wychowawczego

-          nagradzanie uczniów

 szkolenie kadry pedagogicznej

samodyscyplina pedagogiczna

   nauczyciele

pedagog szkolny

dyrektor zespołu

 

 

 dzienniki zajęć

wyniki klasyfikacji
i promocji

protokoły rady pedagogicznej

 

5. Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych
-          organizacja zajęć
w systemie innym niż klasowo – lekcyjnym-          ćwiczenia multimedialne

-          zajęcie interdyscyplinarne

-          wycieczki

-          aktywne uczestnictwo
w kulturze

-          projekty edukacyjne

-          metody twórczego myślenia

środki dydaktyczne 

szkolenie rady pedagogicznej

  nauczyciele sukcesy uczniówwyniki nauczania

tematy zajęć

                 

 

 

 

4. Czwarty obszar : KADRA – DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI ORAZ KADRY NIEPEDAGOGICZNEJ

 

a)                  zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry pedagogicznej
          i niepedagogicznej

 • organizowanie zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli i planem rozwoju
                 szkoły form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • pogłębianie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki pracy,
 • korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii informacyjnych
                i komunikacyjnych,
 • uzyskanie przez nauczycieli umiejętności w zakresie komunikacji
                 interpersonalnej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników obsługi i administracji.

 

b)                 kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • W szkole funkcjonuje WDN.
 • 100% nauczycieli potrafi posługiwać się tablicą interaktywną, projektorem
 • 50% nauczycieli komunikuje się z uczniami on-line.
 • 100% nauczycieli ukończyło różne formy doskonalące.
 • Wszyscy nauczyciele uczestniczą aktywnie w szkoleniowych
                 posiedzeniach rady pedagogicznej.

 

c)                  zadania do realizacji:

 

Lp. Rodzaj zadania Formy realizacji Niezbędne środki Osoba odpowiedzialna – realizatorzy Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację
1. Ustawiczne doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych  -          dostosowywanie warsztatu pracy i metodyki zajęć do osiągnięć technologicznych

-          komunikacja on-line
z uczniem

-          wprowadzenie dzienników elektronicznych

sprzęt komputerowy 

zaangażowanie nauczycieli

 

programy

 dyrektor Zespołu

 

nauczyciele

 

informatyk

 certyfikaty, zaświadczenia

z odbytych kursów

 

dzienniki elektroniczne

 

 

2. Organizacja Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli -          odpowiednie pod potrzeby nauczycieli planowanie WDN-          szkolenia, zajęcia otwarte
w zakresie nowoczesnych metod pracy
plan WDN 

konsultacje metodyczne

dyrektor Zespołu 

 

nauczyciele

plan WDN 

protokoły
z zebrań rady pedagogicznej

3. Pogłębianie kompetencji wychowawczych -          nabycie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia-          organizacja warsztatów wychowawczych z udziałem specjalistów

-          studiowanie literatury
i czasopism

-          praca zespołu wychowawczego

plan WDN 

odpowiednia literatura

lider WDN 

liderzy zespołów nauczycielskich

 

nauczyciele

certyfikaty, zaświadczenia 

 

protokoły posiedzenia zespołu wychowawczego

4. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnych  -          poznanie technik komunikacji i wdrażanie ich w proces edukacyjny plan WDN,oferta zewnętrzna szkoleń lider WDN 

liderzy zespołów przedmiotowych

protokoły rady pedagogicznej 

protokoły posiedzeń zespołu wychowawczego

5. Podnoszenie kompetencji kadry niepedagogicznej -          włączenie pracowników niepedagogicznych w proces wychowania-          podnoszenie kompetencji zawodowych rozmowy 

szkolenia zewnętrzne

dyrektor Zespołu  notatki ze szkoleń, zaświadczeń

 

 

 

5. Piąty obszar: DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA SZKOŁY

 

a)                  zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych oraz poprawy
         działań o charakterze  opiekuńczym:

 • wdrożenie systemu działań wychowawczych mających na celu podniesienie kultury osobistej  uczniów,
 • zachęcanie uczniów do większej samorządności i aktywności,
 • zapewnienie uczniom i rodzicom skutecznych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizacja działań profilaktycznych uświadamiających konsekwencje zachowań ryzykownych.

 

b)                 kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • Uczniowie uzyskują sukcesy w konkursach i kampaniach prozdrowotnych.
 • Uczniowie, rodzice i nauczyciele zauważają wymierne efekty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Uczniowie chętnie korzystają z zajęć wyrównawczych, terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych.
 • Uczniowie proponują i realizują ciekawe formy samorządności.
 • W szkole są przestrzegane wszystkie normy kultury osobistej.

 

c)                 zadania do realizacji:

Lp. Rodzaj zadania Formy realizacji Niezbędne środki Osoba odpowiedzialna – realizatorzy Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację
1. Realizacja programów profilaktycznych
i pomocowych
-          realizacja programów pomocowych „Mleko
z klasą”, „Owoce w szkole” 

-          włączenie uczniów
w programy propagujące zdrowy styl życia

zaangażowanie dyrektora, nauczycieli, rodziców 

ulotki

 

szkolenia
z programów profilaktycznych

 wychowawcy  sprawozdania z realizacji

 

ankiety ewaluacyjne

 

 

 

 

2. Organizacja
i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom
-          zatrudnianie pedagoga szkolnego i logopedy-          organizowanie spotkań
z psychologiem, doradcą zawodowym

-          opracowanie i realizacja planów działań wspierających

-          prowadzenie terapii pedagogicznej, zajęć wyrównawczych, warsztatów, porad
i konsultacji

-          współpraca z rodzicami, PPP

środki finansowe 

 

 

specjaliści

 dyrektor Zespołu

 

pedagog szkolny

 

członkowie zespołów d/s pomocy psychologicznej

 dzienniczki zajęć

 

Plany Działań Wspierających

3. Uświadomienie uczniom konsekwencji ryzykownych zachowań -          zorganizowanie warsztatów-          zorganizowanie niekonwencjonalnych zajęć dla uczniów, np. spotkania
z byłym więźniem, narkomanem, alkoholikiem

-          spotkania profilaktyczne
z lekarzem, policjantem, kuratorem d/s nieletnich

-          prowadzenie lekcji wychowawczych

właściwa organizacja 

 

specjaliści

zespół d/s profilaktyki 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

zdjęcia 

zapisy w tematyce

4. Zwiększenie zaangażowania uczniów w zakresie samorządności -          opracowanie ciekawego planu pracy samorządów klasowych, szkolnych-          nagradzanie aktywnych uczniów

-          przykłady dobrej praktyki – wymiana doświadczeń na forach internetowych, podczas spotkań

-          zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

  

 

 

 

 

nagrody dla aktywnych

 opiekunowie SU

 

wychowawcy

 

zespół d/s wychowawczych

 dokumentacja SU

 

 

zrealizowane projekty

5. Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów -          przeprowadzenie zajęć praktycznych dotyczących zachowania w różnych sytuacjach-          reagowanie na niewłaściwe zachowanie na lekcji

-          wybory najsympatyczniejszego absolwenta

-          reagowanie na wulgaryzmy wśród uczniów

 wzorce osobowe dyrektor Zespołu 

SU, wychowawcy, nauczyciele

 

pracownicy niepedagogiczni

adnotacja w dziennikach 

obserwacja uczniów

 

 

 

 

6. Szósty obszar: KLIMAT SZKOŁY

 

a)                   zakładane cele w zakresie poprawy klimatu:

 • sprawne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,
 • życzliwe relacje panujące między uczniami, między nauczycielami   
                a uczniami, między nauczycielami a rodzicami,
 • aktywne zaangażowanie rodziców w życie szkoły,
 • rozwiązywanie konfliktów w sposób kulturalny i zadowalający dla
                obu stron,
 • kształtowanie postaw uczniów.

 

b)                  kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • W szkole funkcjonuje sprawdzony system przepływu informacji.
 • Wszystkie podmioty szkolne są zadowolone z relacji i atmosfery
                 panującej w placówce.
 • Rodzice chętnie podejmują inicjatywy na rzecz rozwoju szkoły.
 • Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy wykazują się wysoką kulturą 
                osobistą.

 

c)                   zadania do realizacji:

 

Lp. Rodzaj zadania Formy realizacji Niezbędne środki Osoba odpowiedzialna – realizatorzy Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację
1. Usprawnienia komunikacji między podmiotami szkoły -          ogólnie znane i akceptowane  zasady przekazywania informacji zaangażowanie pracowników szkoły  nauczyciele, dyrektor zespołu, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni notatki
2. Zacieśnianie dobrych relacji między nauczycielami
i uczniami
-          wypracowanie form zajęć pozalekcyjnych sprzyjających bliższym relacjom np. rozgrywki sportowe, wycieczki-          życzliwe nastawienie do propozycji uczniów baza szkoły kreatywność nauczycielikreatywność nauczycieli

 

nauczyciele uczniowie kronika szkołyartykuły na stronie internetowej
3. Organizacja spotkań integracyjnych -          wyjazdy integracyjne np. obozy integracyjne-          wywiadówki z udziałem uczniów

-          wspólne rozgrywki sportowe, ogniska

bazafundusze uczniowierodzice

nauczyciele

zdjęciaartykuły
4. Kształtowanie otwartości
i życzliwości w kontaktach
 -          wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie

-          wykazywanie się zrozumieniem i cierpliwością w różnych sytuacjach

-          radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

zrozumienie 

odpowiednia postawa

 

plan zespołu wychowawców

 

cała społeczność zespołu odpowiednia atmosfera
5. Współpraca
z rodzicami
 -          konsultacje nauczycieli i wychowawców

-          spotkania okolicznościowe (Dzień Matki, Dzień Babci)

-          konsultacje z pedagogiem szkolnym

-          rodzice uczestnikami życia klasy, szkoły

-          udział w prezentacji projektów edukacyjnych

specjaliści wychowawcydyrektor zespołu

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

pedagog szkolny

zapisy w dziennikachzdjęcia

 

 

 

 

 

MONITORING, OKRESOWA EWALUACJA

 

 

Monitoring realizacji zadań będzie realizowany na bieżąco poprzez szczegółowe planowanie pracy szkoły. Ewaluacja częściowa zostanie przeprowadzona na koniec każdego roku szkolnego, a po trzyletnim okresie realizacji Koncepcji zostanie przeprowadzona ewaluacja końcowa.

24 wrz, 2014

Skomentuj